Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Motverka sexuella trakasserier på ditt företag

nyheter
Den senaste tiden har problemen med sexuella trakasserier lyfts genom kampanjen #metoo. Här kan du läsa en genomgång om vad du som arbetsgivare kan och ska göra för att motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
Du som arbetsgivare har enligt Arbetsmiljölagen och ansvar för arbetsmiljön och för att motverka kränkande särbehandling liksom enligt Diskrimineringslagen ansvar för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. 

I detta ingår det att ha mål för den organisatoriska och social arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) pekar ut kränkande särbehandling som en av tre viktiga huvudområden som arbetsgivare behöver hantera och förebygga. 
 
Dessutom finns krav på arbetsgivaren att dokumentera vad som planeras eller göra en handlingsplan i syfte att främja att alla medarbetare behandlas lika, och för att motverka diskriminering, i enlighet med Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. I diskrimineringslagens tredje kapitel finns reglerna om att arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringsförbudet och kravet på aktiva åtgärder gäller alla sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringslagen är tydlig med att arbetsgivarens ansvar gäller anställda, praktikanter, inlånad och inhyrd personal. 

Arbeta med policys

Du som arbetsgivare ska vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras. Det är du som arbetsgivare som är ytterst ansvarig för att förebygga kränkande särbehandling. Medel för att göra detta kan vara att upprätta policys och handlingsplaner, för att eftersträva en bra företagskultur och skapa rutiner för att hantera avvikelser

En arbetsmiljöpolicy beskriver företagets övergripande mål med arbetsmiljöarbetet och vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå. Här ska även målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön beskrivas och där ingår även förebyggande och hantering av sexuella trakasserier. Parallellt med arbetsmiljöpolicyn ska det även finnas rutiner som beskriver hur arbetsmiljön ska genomföras och här ska det även finnas rutiner för att förebygga och hantera sexuella trakasserier. 

På samma sätt som att företaget inte accepterar fallolyckor och har rutiner för att förebygga dessa och rutiner om någon skulle inträffa gäller det för sexuella trakasserier. Sedan är det viktigt att följa upp om det förebyggande arbetet och rutinerna har fungerat eller om något måste ändras. Arbetsmiljöpolicyn ska vara konkret, kortfattad samt känd och tillgänglig av alla på arbetsplatsen. Rutinerna ska vara lätta att hitta om något skulle inträffa. I företagets policys och handlingsplaner ska framgå hur man som chef ska agera, om man får kännedom om kränkande särbehandling. 

Det ska också vara väl känt hur en eventuell upplevd kränkning ska tas om hand av arbetsgivaren: vem som tar emot information om att någon upplever att kränkande särbehandling förekommer; vad som händer med informationen och hur och var den som upplever sig som utsatt ska få hjälp. Det kan ingå i policyn eller vara del av en handlingsplan för att främja och förebygga trakasserier.

Det är viktigt att du som arbetsgivare reagerar varje gång en anställd ägnar sig åt beteenden som kan vara kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Du bör också dokumentera detta, dels för att visa att du agerat för att ta ditt ansvar för arbetsmiljön men också om du framöver behöver gå vidare arbetsrättsligt. 

Handlingsplanen är ett viktigt dokument att arbeta utifrån, men att arbeta fram själva planen är minst lika betydelsefull. Därför är det bra att så många som möjligt är delaktiga i att fundera över hur vi aktivt arbetar med hur vi behandlar varandra och därmed starta nyttiga diskussioner på arbetsplatsen. 

Det är viktigt att säkerställa att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Såväl EUU som Prevent har utbildningar i arbetsmiljö för chefer. 

Även om det är arbetsgivaren som har det juridiska ansvaret för att säkerställa att ingen blir diskriminerad eller trakasserad har alla anställda ansvar för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö.

Förringa inte upplevelsen

Det kan handla om att alla i organisationen, chefer och övrig personal tar avstånd från kränkande skämt, föreställningar och negativa påståenden om olika grupper. Dessutom ska de ta kollegors upplevelser seriöst och inte avfärda någon som anser sig kränkt genom att förringa upplevelsen eller händelsen.

I grunden är det inte så stor skillnad mellan att utreda om någon upplever sig ha blivit mobbad eller diskriminerad och trakasserad. Som arbetsgivare måste du reda ut vad som hänt, skapa dig en bild av händelseförloppet och samla in eventuell dokumentation. Som arbetsgivare har du ansvar för att arbetsmiljön är bra och har ansvar för att utreda om någon berättar för dig om att den upplever sig mobbad, kränkt eller trakasserad. 

Oavsett ska du ge den som upplever sig kränkt stöd.  Visa att ni tar frågan på allvar. Företagshälsovården kan vara ett stöd i en sådan situation. Om den som upplevs kränka är en kollega, kan det vara bra att de inte arbetar tillsammans under utredningstiden. 

I vår bransch arbetar vi ofta som underentreprenörer. Det innebär inte att ditt arbetsmiljöansvar för dina anställda upphör. Om en anställd blir utsatt för sexuella trakasserier av en anställd hos en annan entreprenör ska du genast informera bas-u eller byggherre. Denne har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och ska söka att åtgärda problemet. Men samtidigt kvarstår ditt ansvar för din anställde och här måste du se till att lösa arbetssituationen för honom eller henne samt att ge det stöd som behövs.  

Ingen situation är den andra lik. Men med tydliga policys och handlingsplaner är det lättare att veta hur och vad ni ska göra. Var öppen och tydlig gentemot övriga anställda om vad som är okej och vad som inte är okej. Var tydlig med företagets värderingar och tveka inte att ta hjälp utifrån om det behövs. 


I korthet

Utarbeta en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter, som bygger på en kartläggning och analys av var på arbetsplatsen det finns risker för trakasserier eller diskriminering och vilka mål för förändring ni har.

Anta en policy mot trakasserier och diskriminering och för en inkluderande organisation. Upprätta rutiner för att hantera incidenter. Gör policyn och beredskapsplanen kända i organisationen.

Inkludera utbildning om diskriminering i chefers och arbetsledares kompetensutveckling

Informera nyanställda om arbetet mot diskriminering, liksom om annat som underlättar för dem att bli inkluderade. 


Läs mer
Både EIO och VVS Företagen har tagit fram olika former av dokument och vägledningar som du kan hitta här:

  • ”Mångfald inom Elteknikbranschen” är framtagen av EIO men är lika relevant för VVS-företag. Du som är medlem i EIO kan hitta den här och du som istället är medlem i VVS Företagen kan hitta den här
  • Ett annat bra material som VVS Företagen erbjuder är Arbetsmiljö för alla. Du som är medlem i EIO kan hitta den här. Du som är medlem i VVS Företagen kan hitta den här
  • VVS företagen har även tagit fram en handledning för medveten rekrytering. för att motverka våra enkönade branscher. Den finns här  för dig  som är medlem i EIO och här för dig som är medlem i VVS Företagen
  • Den första januari skärptes också diskrimineringslagen. Du som är medlem i EIO kan läsa ettcirkulär om det här medan du som är medlem i VVS-företagen istället kan läsa här.

 

 
”Arbetskraften finns här idag – vi ska bara våga satsa på de...
Nio av tio installatörer tycker det är svårt eller mycket svårt att rekrytera ny personal. Regeringens mål med ökat bostadsbyggande, upprustning av miljonprogrammet och åtgärder för energief...  Läs mer.
Fredrik Karlsson ny chefredaktör för Elinstallatören
Här är en intervju med Fredrik Karlsson, nya chefredaktören för våra tidningar Elinstallatören och VVS-forum.  Läs mer.
Kollektivavtalet för Larm & Säkerhet klart
Installatörsföretagen samlar nu hela installationsbranschen med ett nytt kollektivavtal för sektorn Larm & säkerhet. Avtalet är anpassat efter en bransch som vuxit snabbt de senaste år...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss